GoGo Girls VS Batman SARAH DIAVOLA, LANCE HART, ARIEL KAY